- Công bố thông tin bất thường 30/09/2021 (vui lòng tải tại đây)

- Điều lệ công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 30/09/2021 công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)