- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021) (vui lòng tải tại đây)

- Công văn Công bố thông tin bất thường 24/08/2021 (vui lòng tải tại đây)