- Công bố thông tin bất thường Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (vui lòng tải tại đây)