- Công bố thông tin bất thường Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (vui lòng tải tại đây)