- Báo cáo tình hỉnh quản trị công ty năm 2021 ( Vui lòng tải tại đây)

- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021 ( Vui lòng tải tại đây)