- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về viêc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (vui lòng tải tại đây)

 

 

___________________________________________