- Thông báo thay đổi ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Công bố thông tin bất thường ngày 10.06.2022 (vui lòng tải tại đây)

 

 

_________________________________________________________________