3. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

11.Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ĐH 2022 (vui lòng tải tại đây)

__________________________________________________________

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022