- 12.Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tai ĐH 2022 (vui lòng tải tại đây)


- 15.Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018- 2023 (vui lòng tải tại đây)

__________________________________________________________

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022