Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017