- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (vui lòng nhấn vào đây)