- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Về việc Di dời nhà máy (vui lòng tải tại đây)