Mẫu Giấy Đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2024
09.06.2024
Mẫu Giấy Đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh thi công nhà xưởng
28.05.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh thi công nhà xưởng sàng nguyên liệu và các máy móc sản xuất phụ trợ PX Nêm Dầu diện tích 90m2
Thư mời tham gia chỉ định gói thầu cung cấp Máy hút màng co
28.05.2024
Thư mời tham gia chỉ định gói thầu cung cấp Máy hút màng co M7 PVC - POF 400 x 200 x 1.500 mm
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công Bộ khuôn chảo chiên
28.05.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công Bộ khuôn chảo chiên 12 vắt sản xuất mì trọng lượng vắt trần từ 57 - 65 gram
Công bố thông tin ngày 23.05.2024
24.05.2024
Công bố thông tin ngày 23.05.2024 gồm: Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát, Quy chế công bố thông tin
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 08.05.2024
09.05.2024
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023
Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2024
28.04.2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024