- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng tải tại đây)