Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chương trình đại hội ĐCĐ năm 2023 (vui lòng tải tại đây)

2. Quy che lam viec DHDCD TN nam 2023 (vui lòng tải tại đây)

3. Báo cáo HĐ SXKD năm 2022  (vui lòng tải tại đây)

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT NK 2018 - 2023   (vui lòng tải tại đây)

5. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát (vui lòng tải tại đây)

6. Bao cao tai chinh 2022  (vui lòng tải tại đây)

7.1. Tờ trình PP lợi nhuận năm 2022 và KH Phân phối lợi nhuận 2023 (vui lòng tải tại đây)

7.2.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty 2023  (vui lòng tải tại đây)

7.3. Tờ trình chọn cty kiểm toán 2023  (vui lòng tải tại đây)

8. Quy che bau HĐQT - BKS 2023  (vui lòng tải tại đây)

8.1 To trinh bau cu BKS  (vui lòng tải tại đây)

8.1.1 Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (vui lòng tải tại đây)

8.2 To trinh bau cu HĐQT  (vui lòng tải tại đây)

8.2.1 Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (vui lòng tải tại đây)

9. Dự thảo Nghi quyet DHDCD 2023  (vui lòng tải tại đây)

10. Báo cáo thưởng niên 2022 (vui lòng tải tại đây)

 

MẪU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

2. BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

3.  GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

4. MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT (vui lòng tải tại đây)

 

MẪU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

2. BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

3.  GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (vui lòng tải tại đây)

4. MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (vui lòng tải tại đây)