Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Sự Kiện

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2017

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

Xem thêm

Mẫu thay đổi thông tin

- Mẫu thay đổi thông tin - Quy chế đăng ký chứng khoán

Xem thêm
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Xem thêm

Thư mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên 2018

- Công ty CP LTTP Colusa - Miliket kính gởi quý cổ đông "Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018"

Xem thêm
 

Danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Xem thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Xem thêm
 

Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

-Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Xem thêm

Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

- Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

Xem thêm
 

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Xem thêm
 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Xem thêm

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Xem thêm