Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
18.11.2021
Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (trực tuyến)
28.10.2021
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến
15.10.2021
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến
Công bố thông tin bất thường 30/09/2021
30.09.2021
- Điều lệ công ty - Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 30/09/2021 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
Phiều lấy ý kiến Cổ Đông
16.09.2021
- Thông qua dự thảo bổ sung điều lệ - Thông qua quy chế HĐQT
Công bố thông tin
01.09.2021
- Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty
Thông báo Về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị
28.08.2021
- Về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị
Công bố thông tin bất thường 24/08/2021
24.08.2021
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021)
Công bố thông tin bất thường 02/08/2021
03.08.2021
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/08/2021 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản