Bổ sung, thay đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
06.07.2022
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022 (vui lòng tải tại đây) - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ĐH 2022...
Thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh lần 7
24.06.2022
Thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh lần 7
Công bố thông tin 10.06.2022
10.06.2022
Thông báo và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
03.06.2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thư mời ĐHĐ cổ đông năm 2022
11.05.2022
- Thư mời tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công bố thông tin 10/05/22
10.05.2022
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...
Công bố thông tin Cổ đông 2022
08.04.2022
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham ĐHĐCĐ 2022 - Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ...
Công bố thông tin 30/03/2022
30.03.2022
- Báo cáo thường niên năm 2021 và Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc 31/12/2021
Công bố thông tin 28/01/2021
28.01.2022
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021