Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư
31.10.2022
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đôn bằng văn bảng
04.10.2022
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đôn bằng văn bảng
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng
04.10.2022
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
25.07.2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
18.07.2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền
Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
16.07.2022
Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14.07.2022
- Tờ trình chủ trương thực hiện di dời
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
12.07.2022
- Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tai ĐH 2022 - Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018- 2023