Báo cáo Tài Chính 2022
30.03.2023
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
Công bố thông tin 27.02.2023
27.02.2023
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về viêc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
Công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2022
17.01.2023
Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2022
Công bố thông tin bất thường ngày 09.01.2022
10.01.2023
- Về việc chọn công ty kiểm toán KPMG Limited Branch thự hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hoạt động
04.01.2023
Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hoạt động.
Thông Báo và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
31.12.2022
-Thông báo và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
Nghị quyết Đại Hội Đông Cổ Đông ngày 22 tháng 12 năm 2022
23.12.2022
- Thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư