Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
18.03.2024
Gổm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 05.03.2024
18.03.2024
Gồm: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024, Công bố thông tin ngày 05/03/2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
30.01.2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023
09.07.2023
Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023