Thông Báo thay đổi nhân sự
03.05.2019
- Thông báo thay đổi nhân sự
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019
26.04.2019
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
13.03.2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn
14.02.2019
- Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn
Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018
06.08.2018
Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017
07.05.2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản