Mẫu Giấy Đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2024
09.06.2024
Mẫu Giấy Đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2024
Công bố thông tin ngày 23.05.2024
24.05.2024
Công bố thông tin ngày 23.05.2024 gồm: Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát, Quy chế công bố thông tin
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 08.05.2024
09.05.2024
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023
Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2024
28.04.2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
22.04.2024
Gồm: - chương trình Đại hội - Các quy chế làm việc - Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Các báo cáo và tờ trình
Báo cáo thường niên 2023
18.04.2024
Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2023
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
04.04.2024
Colusa - Miliket gởi đến quý cổ đông lời mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2023
29.03.2024
Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC