Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 9-2019
03.03.2020
-Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 9-2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8-2019
26.08.2019
- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8-2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7-2019
21.08.2019
- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7-2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6-2019
12.07.2019
-Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6-2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5-2019
06.06.2019
- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5-2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4-2019
07.05.2019
- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4-2019
Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 03 - 2019
25.03.2019
-Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 03 - 2019
Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 02 - 2019
25.02.2019
-Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 02 - 2019
Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 01 - 2019
25.01.2019
Kết Quả Kiểm Nghiệm Nước tháng 01 - 2019