Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến