Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

- THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018