Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (trực tuyến)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (trực tuyến)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên trực tuyến năm 2021:

01 - Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

02 - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

03 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

04 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 trực tuyến (vui lòng tải tại đây)

05 - Báo cáo tổng kết năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

06 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

07 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

08 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

09 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

10 - Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Thư Ký công ty năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

11 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

12 - Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại đại hội năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

13 - Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại đại hội năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

14 - Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

15 - Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

______________________________________________________________________________________________________________