Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2019

- Thư mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (vui lòng nhấn vào đây)

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019

- Tờ trình phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

- Tờ trình Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Tờ trình Danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023

- QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019