Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Xem thêm
 

Thư mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên 2018

- Công ty CP LTTP Colusa - Miliket kính gởi quý cổ đông "Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018"

Xem thêm

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 27/04/2018

Xem thêm
 

Danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Xem thêm

Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

-Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Xem thêm
 

Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018

Xem thêm

Thông Báo thay đổi nhân sự

- Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Xem thêm

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Xem thêm
 

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2017

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

Xem thêm

Mẫu thay đổi thông tin

- Mẫu thay đổi thông tin - Quy chế đăng ký chứng khoán

Xem thêm