Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Xem thêm
 

Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023

Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023

Xem thêm
 
 

Báo cáo Tài Chính 2022

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Xem thêm
 

Công bố thông tin 27.02.2023

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về viêc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Xem thêm
 

Công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2022

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường ngày 09.01.2022

- Về việc chọn công ty kiểm toán KPMG Limited Branch thự hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Xem thêm