Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

-Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Xem thêm

Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018

Xem thêm
 

Thông Báo thay đổi nhân sự

- Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Xem thêm
 

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Xem thêm

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2017

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

Xem thêm
 

Mẫu thay đổi thông tin

- Mẫu thay đổi thông tin - Quy chế đăng ký chứng khoán

Xem thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket

Xem thêm
 

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2016 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 26/04/2016

Xem thêm

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 - Đề Nghị Thanh Toán Cổ Tức - Giấy Ủy Quyền Nhận Cổ Tức - Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông

Xem thêm
 

Công bố thông tin bất thường 30/09/2021

- Điều lệ công ty - Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 30/09/2021 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

Xem thêm

Phiều lấy ý kiến Cổ Đông

- Thông qua dự thảo bổ sung điều lệ - Thông qua quy chế HĐQT

Xem thêm