Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (trực tuyến)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm
 

Thông báo

- Về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường 24/08/2021

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021)

Xem thêm
 

Công bố thông tin bất thường

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/08/2021 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

- Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Xem thêm
 

Báo cáo tình hỉnh quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường 13/07/2021

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm...

Xem thêm
 

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021

Xem thêm

Công bố thông tin bất thường 25/06/2021

Về - Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc dời ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021

Xem thêm
 

Công bố thông tin

Về - Thư mời và giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem thêm