Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông
 

Thông báo

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đôn bằng văn bảng

Xem thêm
 

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng

Xem thêm
 
 

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tai ĐH 2022 - Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018- 2023

Xem thêm

Bổ sung, thay đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022 (vui lòng tải tại đây) - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ĐH 2022...

Xem thêm
 

Công bố thông tin 10.06.2022

Thông báo và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thêm