Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Nghị quyết Đại Hội Đông Cổ Đông ngày 22 tháng 12 năm 2022

- Thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư

Xem thêm
 
 

Thông báo

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đôn bằng văn bảng

Xem thêm

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng

Xem thêm
 
 

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tờ trình danh sách ứng cử HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tai ĐH 2022 - Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018- 2023

Xem thêm
 

Bổ sung, thay đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022 (vui lòng tải tại đây) - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ĐH 2022...

Xem thêm