Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS

- Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Xem thêm
 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem thêm
 

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2020

-Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - kèm tại liệu đại hội

Xem thêm
 

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

- Kèm bản cung cấp thông tin Phạm Nguyên Bình

Xem thêm
 

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2020

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2020

Xem thêm
 

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Xem thêm

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 27/04/2018

Xem thêm