Sự kiện - Tin tức
bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket
thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM